Chính Sách Sử Dụng

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Thế Giới Xe Độc.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Thế Giới Xe Độc, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Thế Giới Xe Độc dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Thế Giới Xe Độc hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Thế Giới Xe Độc ngay lập tức.

2. Truy cập Thế Giới Xe Độc

Thế Giới Xe Độc bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Thế Giới Xe Độc cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Thế Giới Xe Độc mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Thế Giới Xe Độc, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Thế Giới Xe Độc là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Thế Giới Xe Độc thông qua Website thegioixedoc.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Thế Giới Xe Độc.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Thế Giới Xe Độc, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.